2005. évi XC törvény adatai

A Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona elérhetőségei

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei:

 • Hivatalos név: Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona
 • Székhely: 1064 Budapest, Rózsa utca 67.
 • Postai cím: 1064 Budapest, Rózsa utca 67.
 • Telefonszám: 311-4850, 311-4851
 • Fax: 473-1159
 • E-mail cím: rozsa@vazsonyiidosotthon.hu
 • Honlap: vazsonyiidosotthon.hu
 • Ügyfélszolgálat: a központi számon elérhető.

A Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona szervezeti felépítése

Egészségügyi csoport:

Biztosítja az ellátást igénybe vevők ellátását. Az egészségügyi ellátás keretén belül köteles gondoskodni:

 • az egészség megőrzését szolgáló felvilágosításról,
 • rendszeres orvosi felügyeletről,
 • szükség szerinti ápolásról,
 • szakorvosi ellátáshoz való hozzájutásról,
 • kórházi kezeléshez való hozzájutásról,
 • a jogszabályi előírásoknak megfelelő gyógyszerellátásról és a
 • gyógyászati segédeszközök biztosításáról,
 • a takarítók munkájának irányításáról,
 • munka- és tűzvédelmi feladatok ellátásáról.

Mentálhigiénés csoport:

Biztosítja az ellátást igénybe vevők mentálhigiénés ellátását. Ennek keretében biztosítja:

 • az egyénre szabott bánásmódot,
 • konfliktushelyzetek kialakulásának megelőzését,
 • a szabadidő kulturált eltöltésének feltételeit,
 • az ellátottak családi és társadalmi kapcsolatainak fenntartását,
 • gondozási tervek megvalósítását,
 • a hitélet gyakorlásának feltételeit,
 • segíti, támogatja az intézményen belüli kis közösségek, társas kapcsolatok kialakulását és működését,
 • a ellátást igénybe vevők korának, egészségi állapotának, képességeinek és egyéni adottságainak figyelembe vételével az aktivitást segítő fizikai, szellemi, szórakoztató és kulturális tevékenységet.

Pénzügyi- és számviteli csoport:

Feladata az intézmény pénzgazdálkodásával, vagyonváltozásával kapcsolatos események rögzítése, nyilvántartások vezetése. Ezen belül:

 • pénzforgalmi szemléletű, kettős könyvviteli nyilvántartás naprakész vezetése, számítógépes program segítségével,
 • számlaellenőrzés, érvényesítés,
 • szállítói követelések átutalása,
 • bevételek beszedése,
 • ellátottakkal kapcsolatos nyilvántartások vezetése
 • térítési díjak számfejtése, beszedése, hátralékok behajtása
 • pénzkezelés bonyolítása, pénztárellenőri feladatok ellátása
 • munkaügyi feladatok ellátása, nyilvántartások vezetése,
 • közalkalmazottak juttatásainak számfejtése a Magyar Államkincstár
 • bérszámfejtő programjának alkalmazásával,
 • TB ügyintézéssel kapcsolatos nyilvántartások, szabadságok, betegszabadságok nyilvántartása,
 • közalkalmazotti jogviszony létesítéséhez szükséges pályáztatások lebonyolítása,
 • kötelezettségvállalások analitikus nyilvántartásának vezetése,
 • előirányzat felhasználási- és likviditási tervek elkészítése,
 • telephelyenkénti és ellátás-típusonkénti könyvelés,
 • tárgyi eszközök analitikus nyilvántartása,
 • kis értékű tárgyi eszközök, készletek nyilvántartása,
 • időszaki ellenőrző egyeztetések, zárlati munkák, statisztikák,
 • költségvetés, beszámolók, jelentések elkészítése,
 • bizonylati rend, nyilvántartási- és elszámolási rend betartása,
 • idegen betétkönyvek kezelése,
 • informatikai adatvédelem biztosítása,
 • iktatás, levelezés, irattározás, (levelek, közlönyök),
 • irodaszer beszerzés, elosztás,
 • számítógépes adatszolgáltatás biztosítása
 • belső ellenőrzési tevékenység

Anyag-, eszközgazdálkodási és műszaki csoport:

Feladata az intézmény működésének biztosítása. Ezen belül:

 • karbantartási, kisjavítási feladatok elvégzése, a sürgősségi, fontossági sorrend betartása,
 • energiaellátás zavartalansága,
 • pipere mosoda működtetése,
 • gépjárművek üzemeltetése, szállítási feladatok elvégzése,
 • textíliák beszerzése, tisztítása, javítása, cseréje,
 • leltározás, selejtezés lebonyolítása,
 • raktározási feladatok ellátása,
 • felesleges készlet feltárása, hasznosítása,
 • éves karbantartási-beszerzési terv készítése,
 • hagyatékkal kapcsolatos ügyintézés,
 • idegen értéktárgyak kezelése,
 • vagyonvédelmi feladatok ellátása,
 • belső ellenőrzési tevékenység

Élelmezési csoport:

Feladata az intézmény lakóinak és közalkalmazottainak élelmezése, a konyhaüzem működtetése, a HACCP rendszer előírásai szerint. A bentlakók életkori sajátosságainak, valamint az egészséges táplálkozás követelményeinek megfelelően a közétkeztetésre vonatkozó szabályok figyelembe vételével napi háromszori főétkezést biztosít. Ezen belül:

 • élelmezési anyagok beszerzése, raktározása,
 • konyhatechnológiai feladatok, higiénés feladatok,
 • élelmezéssel kapcsolatos ügyvitel,
 • étlap tervezések, normál-diétás étrend kialakítása,
 • ételkészítés, elosztás, tárolás, mosogatás,
 • előírások betartása, a konyhaüzem általános rendjének biztosítása
 • belső ellenőrzési tevékenység

Kapcsolódó dokumentumok:

Szervezeti és Működési Szabályzat 2013, Szervezeti felépítés

A Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona vezetői

A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcím):

Intézményvezető:

 • Neve: Barta Zsolt
 • Telefonszáma: 311-4850, 311-4851 /19-es mellék (titkárság)
 • Fax: 473-1159
 • E-mail cím: rozsa@vazsonyiidosotthon.hu

Gazdasági vezető:

 • Neve: Ladomérszkyné Székely Zsuzsanna
 • Telefonszáma: 311-4850, 311-4851 /18-as mellék
 • Fax: 473-1159
 • E-mail cím: rozsa@vazsonyiidosotthon.hu

Olvasson tovább…

A Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona felettes szervei

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv 1. pontban meghatározott adatai:

A Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona irányító szerve:

Budapest Főváros Közgyűlése, 1052 Budapest, Városház u. 9-11.

Fenntartó szervezet:

 • Budapest Főváros Önkormányzata
 • Címe. 1052 Budapest, Városház u. 9-11.
 • Telefonszám: 327-1190
 • E-mail: lakiib@budapest.hu
 • Honlap: www.budapest.hu

A Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona közfeladata

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények:

A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:

Személyes gondoskodást nyújtó, szakosított szociális szolgáltatás.

Olvasson tovább…