AZ INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IGÉNYBEVÉTELE

Az otthonban folyó személyes gondoskodás igénybevétele önkéntes és az ellátást igénylő, és/vagy törvényes képviselője kérheti.

  1. cselekvőképes: ellátást igénylő, és / vagy
  2. korlátozottan cselekvőképes: törvényes képviselő beleegyezése,
  3. cselekvőképtelen: törvényes képviselő
  4. ideiglenes gondnokság alatt lévő: a gyámhivatal előzetes jóváhagyása szükséges az

ideiglenes gondnok kérelméhez / kérelme alapján történik.

Az otthonba kétoldalú megállapodással rendelkező, az ellátásra jogszabály által jogosult személy vehető fel.

Az idősotthoni ellátás III. fokozatú gondozási szükséglettel rendelkező, illetve a külön jogszabályban meghatározott egyéb körülményeken alapuló gondozási szükségletet igazoló szakvélemény/körülmény alapján nyújtható.

Igénybe veheti az intézményi ellátást a jogosult kérelmezővel legalább egy éve együtt élő házastársa, élettársa, testvére és fogyatékos közeli hozzátartozója az 1993. évi III. tv. 68/A. § (3) bekezdésében meghatározott gondozási szükséglet hiányában is.

Ha az idősotthoni ellátást igénylő személy egészségi állapota vagy személyes körülményei az ellátás halaszthatatlan biztosítását teszik szükségessé, az ellátás az intézményvezető döntése alapján határozott időre, de legfeljebb három hónapra – a gondozási szükséglet vizsgálata nélkül – biztosítható az 1993. évi III. Tv. 68/B. § (1) értelmében.

Az intézményvezető az intézményi elhelyezés iránti kérelem beérkezése után írásban értesíti az ellátást igénybevevőt, illetve törvényes képviselőjét a kérelem nyilvántartásba vételéről ezen értesítéssel egyidejűleg megküldi a megállapodás tervezetét, valamint az intézmény Házirendjét.

Az intézményi jogviszony kezdete az intézmény vezetőjének értesítése alapján a férőhely elfoglalásának naptári napja.

Az intézménybe történő felvételkor az ellátottal, és/vagy törvényes képviselőjével, illetve hozzátartozójával ismertetni kell az otthon házirendjét, az ellátáshoz kapcsolódó valamennyi jogot és kötelezettséget, valamint tájékoztatni kell az érdekképviseleti szervekről.

Az intézményi ellátás igénybevételének feltétele, hogy az ellátást igénylő, és/vagy törvényes képviselője a beköltözéskor írásban nyilatkozik arról, hogy a házirendet és a pénz- és értékkezelésre vonatkozó szabályokat szóban és írásban megismerte, tudomásul vette, és annak szabályait betartja.

A lakó /ill. gondnoka / köteles adatokat szolgáltatni az intézményi nyilvántartás számára a folyamatos ellátás biztosítása érdekében /szem.ig. szám, nyugdíjas törzsszám, zárójelentések, TB. kártya, hozzátartozók címe stb. /.

A férőhely kijelölése, illetve indokolt esetben a bentlakás során történő férőhely változtatás – a lakó véleménye, érdeke és személyiségi jogai figyelembevételével – az otthon vezetőjének, illetve az általa megbízott dolgozónak a feladata. Törekedni kell arra, hogy minden változás az ellátásban részesülő egyetértésével találkozzon.

Az intézményi ellátást igénybe vevő személyek ellátásáról, állapotuk változásáról, valamint a részükre biztosított gondozási, terápiás, ápolási, illetve egyéb szolgáltatásokról az otthon 30 napon belül gondozási tervet készít.

Az ellátásban részesülő beköltözéskor behozhatja a napi életéhez nélkülözhetetlen használati tárgyait /képek, óra, borotva stb. / szórakoztató elektronikai tárgyait /rádió, TV, magnó stb. /, valamint alsó és felső ruházatát, lábbelijét, melyekről az intézmény személyi leltárt készít.

A szűkös elhelyezési lehetőségekre tekintettel nagyobb méretű használati tárgyak, bútorok és egyéb berendezések behozatalára csak egyedi esetekben – az intézményvezető engedélyével – kerülhet sor. Az engedéllyel behozott tárgyak, berendezések, csak a megállapodás helyén és a megállapodásnak megfelelően használhatók.

Az ellátást igénybevevő nem tarthat magánál olyan tárgyakat, amelyek önmaga, illetve mások életét, testi épségét veszélyezteti /fegyver, ütő-, vágó-, szúró-eszköz, – kivéve az étkezéshez szükséges eszközök – gázspray, kábítószer stb./ Elektromos háztartási berendezés /pl. vízforraló, kávéfőző, vasaló, rezsó, mikrohullámú sütő stb./ csak a kijelölt helyen használható. Ezeknek a berendezéseknek meg kell felelnie az érintésvédelmi szabványoknak. Tűz és robbanásveszélyes anyag /pl. benzin, gázpalack, spirituszfőző stb./ nem tárolható a lakószobában. Ezek mindenkori ellenőrzése a szolgálatot teljesítő nővér feladata.


Érvényes házirend: Házirend 2023 (PDF dokumentum) 

Szakmai program 2023 (PDF dokumentum)


Archív:

Hazirend-Vazsonyi-2020 (PDF dokumentum)

Hazirend-Vazsonyi-2021 (PDF dokumentum)

 

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.